روز تاریخ ساعت شروع ساعت پایان کد درس گروه درس نام درس کلاس
سه شنبه ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۲۱۱۶۴۵ ۰۱ مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی ۳
سه شنبه ۰۷/۱۲/۱۳۹۷ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۲۱۷۲۱۱ ۰۱ آمار توصیفی ۳
چهار شنبه ۰۸/۱۲/۱۳۹۷ ۱۳:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵۴۱۲۳ ۰۱ روانشناسی تربیتی ۶
سه شنبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ ۰۱۵۴۸۹ ۰۱ آمار توصیفی ۵

 

Print This Page Print This Page