پژوهش

عنوان تحقیق : بررسی میزان آشنایی و حمایت مدیران ارشد در پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی (مطالعه موردی آموزش و پرورش شهرستان عسلویه)

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی میزان آشنایی و حمایت مدیران ارشد در اجرای موفق مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معاونان سازمان آموزش و پرورش شهرستان عسلویه در سال تحصیلی (۹۳۰۹۲) که در مجموع ۱۱۵ نفر بودند، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرانباخ ۸۳% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش توصیفی از فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون های تحلیل رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد بین میزان آشنایی و حمایت مدیران ارشد، سابقه مدیریتی و پذیرش مهندسی مجدد رابطه معنی داری (P<0/001) وجود دارد. بین نگرش معاونین مدیران، برگزاری کلاس های آموزشی و پذیرش مهندسی مجدد رابطه معنی داری (P<0/001) وجود دارد. بین دستوری بودن طرح و پذیرش مهندسی مجدد رابطه معنی داری (P<0/001) وجود دارد. بین ازمودنی ها از لحاظ پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمان بر حسب وضعیت تأهل، سن، رشته تحصیلی، پست سازمانی و تحصیلات آنان تفاوت معنی دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها:

مهندسی مجدد فرایندها، مدیران ارشد، سازمان آموزش و پرورش

علایق

 • موسیقی
 • نویسندگی
 • تحقیق
 • مطالعه
 • ترجمه

پروژه ها

 • پروژه۱

  توضیحات

  بررسي عملكرد نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر روي گوجه فرنگي.

  اين پروژه در قالب ١٥ تيمار و ٣ تكرار انجام شد تيمارهاي به كار رفته كودهاي پايه Npk با غلطت هاي متفاوت به قرار زیر است

 • پروژه ۲

  توضیحات

  احیای جنگل حرا در هاله

  حرا با نام علمی avicennia marina  درختی از جامعه گیاهی مانگرو که نهال های کوچک آن پس از جمع آوری از پارک ملی نایبند در ساحل هاله توسط اعضای انجمن نبض زمین شهرستان عسلویه نزدیک به ۱۰۰۰ اصله کاشته شد

 • پروژه ۳

  توضیحات

  طرح جنگلانه

  اجرای طرح جنگلانه در منطقه بنود و هفت چاه هر کدام به وسعت ۴ هکتار با مشارکت بیش از ۵۰ نفر از اعضای نبض زمین و اهالی آن منتطقه