تدریس

در حال

  • حال1398

    آمار توصیفی - روانشناسی تربیتی - تاریخ ایراان و اسلام - مکتب های فلسفی

    دانشگاه پیام نور عسلویه - علمی کاربردی - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  • 13971392

    آمار توصیفی - مکتب های فلسفی - روانشناسی رشد ۱

    دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل عسلویه - علمی کاربردی

Doug Williams Authentic Jersey