پژوهش

بررسی میزان آشنایی و حمایت مدیران ارشد در پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی (مطالعه موردی آموزش و پرورش شهرستان عسلویه)

لیلا شاطر

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میزان آشنایی و حمایت مدیران ارشد در اجرای موفق مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعة آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معاونان سازمان آموزش و پرورش شهرستان عسلویه درسال تحصیلی (۹۳-۹۲) که در مجموع ۱۱۵ نفربودند، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با ضریب الفای کرانباخ ۸۳% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون­هاي تحلیل رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t برای گروه­های مستقل، تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد  بین میزان آشنایی و حمایت مدیران ارشد، سابقة مدیریتی و پذیرش مهندسی مجدد رابطه معنی­داری (۰۰۱/ >P) وجود دارد. بین نگرش معاونین مدیران، برگزاری کلاس­های آموزشی و پذیرش مهندسی مجدد رابطة معنی­داری (۰۰۱/ >P) وجود دارد. بین دستوری بودن طرح و پذیرش مهندسی مجدد رابطة معنی­داری (۰۰۱/ >P) وجود دارد. بین آزمودنی‌ها از لحاظ پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمان بر حسب وضعیت تأهل، سن، رشته تحصیلی، پست سازمانی و تحصیلات آنان تفاوت معنی دار وجود ندارد.

کلمات کلیدی:مهندسی مجدد فرایندها، مدیران ارشد، سازمان آموزش و پرورش.

علایق

 • موسیقی
 • مسافرت
 • نویسندگی
 • تحقیق
 • مطالعه
 • ترجمه

پروژه ها

 • پروژه ۱

  بررسي عملكرد نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر روي گوجه فرنگي

  اين پروژه در قالب ١٥ تيمار و ٣ تكرار انجام شد تيمارهاي به كار رفته كودهاي پايه Npk با غلطت هاي متفاوت به قرار

 • پروژه۲

  احیای جنگل حرا در هاله

  حرا با نام علمی  avicennia marina درختی از جامعه گیاهی مانگرو که نهال های کوچیک ان پس از جمع آوری از پارک ملی نایبند در ساحل هاله توسط اعضای انجمن نبض زمین شهرستان عسلویه نزدیک به ۱۰۰۰ اصله کاشته شد.

 • پروژه ۳

  اجرای طرح جنگلانه در منطقه بنود و هفت چاه

  هرکدام به وسعت ۴ هکتار با مشارکت بیش از ۵۰ نفر از اعضای نبض زمین و اهالی آن منطقه

Doug Williams Authentic Jersey